付録:頻出英単語/PG/2005/10/1-1000

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000
    • 後続する括弧内に、原形、派生元(但し比較的単純な派生関係であるもの)となる語等を示す。これは、作成促進の動機づけであって、それ自体が目的ではない。従って、既作成の語については、原則として作成不要である。

グーテンベルクプロジェクトから頻出語。

1 - 1000[編集]

1 - 100[編集]

the (en), of (en), and (en), to (en), in (en), I (en), that (en), was (en), he (en), his (en), it (en), with (en), is (en), for (en), as (en), had (en), you (en), not (en), be (en), on (en), at (en), her (en), by (en), which (en), have (en), or (en), from (en), this (en), him (en), but (en), all (en), she (en), were (en), they (en), my (en), are (en), me (en), so (en), one (en), their (en), de (en), an (en), said (en), we (en), them (en), who (en), would (en), been (en), will (en), no (en), when (en), there (en), if (en), more (en), out (en), up (en), any (en), into (en), do (en), your (en), has (en), man (en), what (en), could (en), other (en), our (en), than (en), some (en), very (en), time (en), about (en), upon (en), may (en),(May (en),) la (en), its (en), only (en), now (en), little (en), like (en), then (en), can (en), made (en), should (en), did (en), us (en), such (en), a (en), great (en), before (en), must (en), these (en), two (en), see (en), over (en), know (en), much (en), et (en), after (en), first (en), Mr. (en),

101 - 200[編集]

down (en), good (en), men (en), own (en), most (en), never (en), where (en), old (en), day (en), work (en), those (en), come (en), shall (en), himself (en), came (en), way (en), without (en), life (en), make (en), go (en), long (en), being (en), well (en), through (en), might (en), say (en), am (en), en (en), too (en), many (en), even (en), again (en), back (en), here (en), people (en), think (en), every (en), same (en), under (en), last (en), went (en), thought (en), les (en), found (en), take (en), still (en), hand (en), place (en), also (en), while (en), just (en), def (en), against (en), die (en), though (en), young (en), year (en), get (en), ever (en), thing (en), give (en), part (en), nothing (en), face (en), off (en), right (en), left (en), once (en), another (en), god (en), world (en), house (en), saw (en), three (en), new (en), always (en), took (en), put (en), head (en), love (en), each (en), Mrs. (en), night (en), between (en), son (en), few (en), because (en), mind (en), tell (en), whom (en), heart (en), far (en), lord (en), seem (en), set (en), whole (en), day (en), got (en), country (en),

201 - 300[編集]

both (en), find (en), done (en), name (en), told (en), look (en), having (en), heard (en), seen (en), let (en), going (en), better (en), home (en), moment (en), knew (en), side (en), something (en), course (en), among (en), full (en), enough (en), woman (en), father (en), soon (en), word (en), gave (en), end (en), Gutenberg (en), almost (en), cannot (en), small (en), er (en), door (en), room (en), water (en), want (en), however (en), brought (en), given (en), word (en), whose (en), use (en), nor (en), quite (en), light (en), best (en), do (en), morning (en), till (en), myself (en), since (en), present (en), turn (en), used (en), themselves (en), rather (en), until (en), power (en), others (en), felt (en), thou (en), money (en), mother (en), began (en), less (en), war (en), next (en), den (en), within (en), form (en), large (en), poor (en), certain (en), death (en), year (en), y (en), together (en), matter (en), kind (en), stood (en), order (en), often (en), sent (en), half (en), herself (en), friend (en), wife (en), anything (en), keep (en), true (en), mean (en), hundred (en), round (en), point (en), state (en), thy (en), received (en), white (en), believe (en), passed (en),

301 - 400[編集]

person (en), read (en), feet (en), case (en), pour (en), city (en), thus (en), 2 (en), children (en), alone (en), above (en), fact (en), high (en), already (en), dear (en), known (en), met (en), English (en), say (en), gone (en), time (en), girl (en), least (en), perhaps (en), land (en), hope (en), nature (en), return (en), letter (en), open (en), along (en), air (en), sure (en), indeed (en), number (en), leave (en), four (en), body (en), women (en), either (en), thee (en), free (en), help (en), wish (en), business (en), during (en), general (en), several (en), therefore (en), hour (en), lay (en), held (en), friend (en), second (en), fire (en), speak (en), whether (en), reason (en), John (en), thousand (en), manner (en), cry (en), king (en), forth (en), become (en), England (en), question (en), call (en), term (en), became (en), reply (en), lost (en), why (en), behind (en), family (en), dead (en), possible (en), following (en), law (en), feel (en), electronic (en), cause (en), boy (en), care (en), different (en), plus (en), looking (en), ground (en), rest (en), making (en), soul (en), really (en), town (en), mean (en), human (en), truth (en), short (en), kept (en), subject (en), French (en),

401 - 500[編集]

five (en), est (en), need (en), evening (en), able (en), strong (en), earth (en), live (en), sea (en), doubt (en), answer (en), lady (en), understand (en), around (en), seem (en),s ten (en), hard (en), sort (en), ask (en), sense (en), beautiful (en), fear (en), character (en), party (en), follow (en), force (en), bring (en), close (en), fine (en), black (en), hold (en), dark (en), written (en), age (en), spirit (en), interest (en), show (en), sight (en), necessary (en), account (en), book (en), ready (en), common (en), bed (en), talk (en), story (en), table (en), idea (en), ought (en), line (en), early (en), long (en), can't (en), France (en), paid (en), else (en), river (en), sometimes (en), brother (en), across (en), mile (en), van (en), later (en), copy (en), art (en), saying (en), mark (en), change (en), feeling (en), everything (en), purpose (en), eye (en), position (en), six (en), ye (en), further (en), copyright (en), past (en), meet (en), deep (en), happy (en), seem (en), act (en), suddenly (en), stand (en), taking (en), strange (en), rose (en), view (en), late (en), nearly (en), neither (en), beyond (en), blood (en), real (en), cold (en), service (en), suppose (en), none (en),

501 - 600[編集]

road (en), forward (en), army (en), I've (en), sound (en), agreement (en), clear (en), sn (en), effect (en), sun (en), pretty (en), daughter (en), knowledge (en), husband (en), mine (en), toward (en), peace (en), bad (en), natural (en), e (en), London (en), cut (en), living (en), nous (en), remember (en), except (en), below (en), sie (en), didn't (en), office (en), low (en), fair (en), American (en), fall (en), laid (en), history (en), pay (en), doing (en), pass (en), note (en), hair (en), Dr. (en), led (en), charge (en), make (en), run (en), front (en), Paris (en), government (en), horse (en), although (en), receive (en), attention (en), desire (en), play (en), opinion (en), red (en), gold (en), el (en), important (en), master (en), paper (en), church (en), company (en), certainly (en), try (en), silence (en), placed (en), probably (en), ago (en), wind (en), te (en), especially (en), greater (en), distance (en), length (en), strength (en), arm (en), duty (en), person (en), send (en), glad (en), beauty (en), big (en), tout (en), fellow (en), latter (en), information (en), bear (en), window (en), foot (en), trouble (en), gentleman (en), lip (en), wrote (en), various (en), object (en), hath (en), particular (en), minute (en),

601 - 700[編集]

wild (en), ran (en), faith (en), save (en), smile (en), visit (en), wrong (en), chief (en), hardly (en), beginning (en), enemy (en), deal (en), sleep (en), march (en),(March (en),) chance (en), immediately (en), presence (en), action (en), according (en), love (en),d follow (en), thinking (en), plain (en), walked (en), condition (en), drew (en), standing (en), per (en), know (en), rich (en), unless (en), heavy (en), single (en), try (en), secret (en), write (en), New York (en), impossible (en), sweet (en), influence (en), outside (en), carry (en), mouth (en), occasion (en), ship (en), unto (en), appear (en), dinner (en), joy (en), broken (en), place (en), property (en), regard (en), afraid (en), hat (en), seeing (en), figure (en), please (en), won't (en), former (en), George (en), period (en), whatever (en), appearance (en), system (en), instead (en), simple (en), battle (en), afterwards (en), merely (en), struck (en), reach (en), learned (en), mere (en), twenty (en), tear (en), easily (en), stay (en), married (en), expression (en), exclaimed (en), born (en), respect (en), giving (en), court (en), u (en), man's week (en), school (en), youth (en), permission (en), caught (en), writing (en), language (en), sister (en), agree (en), slowly (en), generally (en), usual (en), noble (en),

701 - 800[編集]

command (en), food (en), dit (en), getting (en), worth (en), quiet (en), remain (en), date (en), support (en), fit (en), ancient (en), green (en), duke (en), walk (en), result (en), evil (en), month (en), society (en), showed (en), third (en), notice (en), grew (en), expected (en), wonder (en), laughed (en), entirely (en), go (en),es bound (en), William (en), due (en), village (en), fight (en), fresh (en), perfect (en), German (en), Christian (en), direction (en), cost (en), reading (en), tone (en), main (en), tree (en), conversation (en), considerable (en), street (en), silent (en), British (en), success (en), beside (en), meant (en), trademark (en), chair (en), somewhat (en), wall (en), considered (en), provide (en), stone (en), individual (en), greatest (en), wished (en), line (en),s boat (en), proper (en), heaven (en), bright (en), opportunity (en), sudden (en), field (en), waiting (en), c (en), private (en), afternoon (en), scarcely (en), quickly (en), formed (en), trying (en), etc. (en), blockquote political (en), race (en), scene (en), seven (en), wait (en), Tom (en), speaking (en), music (en), sit (en), Christ (en), religion (en), news (en), authority (en), begin (en), marriage (en), speech (en), Henry (en), that's (en), broke (en), difficult (en), honour (en), effort (en),

801 - 900[編集]

top (en), original (en), access (en), step (en), cry (en), domain (en), fast (en), medium (en), justice (en), troop (en), lie (en), personal (en), summer (en), America (en), garden (en), author (en), sitting (en), paragraph (en), passage (en), Rome (en), way (en), terrible (en), fortune (en), happiness (en), vain (en), ill (en), picture (en), Indian (en), study (en), pain (en), Europe (en), possession (en), supposed (en), grand (en), bit (en), situation (en), nation (en), attempt (en), take (en), century (en), cast (en), floor (en), prepared (en), eight (en), sans (en), eat (en), determined (en), grave (en), hot (en), produce (en), killed (en), island (en), al (en), associated (en), sin (en), drawn (en), camp (en), watch (en), escape (en), likely (en), leave (en), wood (en), instant (en), refund (en), fifty (en), ourselves (en), spring (en), fee (en), plan (en), lady (en), modern (en), existence (en), simply (en), hart (en), memory (en), meeting (en), pleasant (en), perfectly (en), laugh (en), surprise (en), corner (en), roman (en), soft (en), dress (en), turning (en), military (en), forget (en), trust (en), fixed (en), beneath (en), allow (en), religious (en), equal (en), passion (en), reply (en), shore (en), conduct (en), break (en), spent (en), wise (en),

901 - 1000[編集]

rise (en), sake (en), degree (en), spot (en), winter (en), breath (en), built (en), touch (en), minute (en), courage (en), look (en), board (en), official (en), rate (en), middle (en), sky (en), promise (en), physical (en), complete (en), distribute (en), instance (en), James (en), provided (en), pale (en), high (en), loss (en), offer (en), move (en), train (en), shot (en), stop (en), class (en), lead (en), father's running (en), spoken (en), moral (en), glass (en), I'd (en), directly (en), example (en), worse (en), sufficient (en), obliged (en), o' (en), warm (en), spite (en), start (en), v. (en), car (en), social (en), safe (en), wouldn't (en), ones (en), del (en), serious (en), ex (en), doctor (en), aux (en), shown (en), non (en), form (en), lower (en), request (en), attack (en), servant (en), Greek (en), dog (en), lot (en), trade (en), path (en), drink (en), proved (en), silver (en), special (en), pride (en), meaning (en), smiled (en), wonderful (en), health (en), rule (en), share (en), twelve (en), ear (en), movement (en), expect (en), enter (en), north (en), engaged (en)engage (en)), legal (en), advantage (en), darkness (en), spread (en), marked (en), taste (en), foreign (en), vast (en), officer (en), importance (en), seat (en),